ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 15/10/2020

1. H ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών είναι εξαιρετικά σημαντική και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Προτού μας γνωστοποιήσετε οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά, σας συνιστούμε να αφιερώσετε τον απαιτούμενο χρόνο και να διαβάσετε με προσοχή το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει την πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

2. Η επιχείρησή μας  είναι το φυσικό πρόσωπο ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Σμυριλίου 51, κάτοχος του Α.Φ.Μ. 118939160 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και δραστηριοποιείται στον τομέα λιανικής και χονδρικής πωλήσεως παιχνιδιών και λοιπών ειδών (εορταστικών, εποχιακών ειδών κλπ).

3. Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ορίζεται η ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η τελευταία ενεργεί, κατά κύριο λόγο, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κατά περίπτωση, ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019.

4. Η διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις οποίες σεβόμαστε και τηρούμε. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Προκειμένου να σας προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες και να σας διευκολύνουμε στις αγορές σας με προτάσεις προϊόντων που σας ταιριάζουν, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως λάβετε πλήρη γνώση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4624/2019 και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR.

5. Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες :

i) Δεδομένα ταυτότητας : ονοματεπώνυμο

ii) Δεδομένα επικοινωνίας : ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κλπ, διεύθυνση χρέωσης (πόλη, ΤΚ), διεύθυνση αποστολής (πόλη, ΤΚ).

iii) Δεδομένα χρέωσης : αριθμός και είδος πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και Α.Φ.Μ (όπου απαιτείται), τρόπος πληρωμής (κατάθεση, αντικαταβολή κλπ), στοιχεία τιμολόγησης, έδρα, επάγγελμα κλπ (σε περίπτωση έκδοσης ΤΠΥ).

iv) Δεδομένα συσκευών και περιήγησης στο διαδίκτυο : αναγνωριστικά δεδομένα συσκευής, διεύθυνση MAC, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), έκδοση λειτουργικού συστήματος, χρόνος και διάρκεια παραμονής στον ιστότοπο.

v) Πληροφορίες και ιστορικό παραγγελιών : αρ. παραγγελίας, ημερομηνία καταχώρησης παραγγελίας, προϊόν, κωδικός προϊόντος, ποσότητα προϊόντων, κατάσταση παραγγελίας, ημερομηνία παράδοσης, τρόπος παράδοσης, δεδομένα υπαναχωρήσης από σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως.

vi) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις απευθείας από εσάς : δεδομένα υγείας (π.χ. αλλεργία για την αποφυγή αγοράς ακατάλληλου προϊόντος κλπ.).

 6. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω διέπεται πλήρως από τις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας, διαφάνειας, περιορισμού του σκοπού, ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ακρίβειας, περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και λογοδοσίας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019.

7. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις όπως:

i) Κατά την επίσκεψή σας στο φυσικό ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

ii) Κατά την συμμετοχή σας σε προγράμματα marketing ή events (εγγραφή σε ενημερωτικές λίστες προκειμένου να λαμβάνετε προσφορές και άλλο προωθητικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

iii) Κατά την διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους.

iv) Κατά την λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών.

8.1 Ο Κανονισμός μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία είναι σύννομη, δηλαδή πληροί μία εκ των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019. Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις επεξεργασίας:

i) Στην εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης αγαθών.

Η επεξεργασία σε αυτήν την περίπτωση γίνεται για την επίτευξη των ακόλουθων σκοπών :

 • Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο επεξεργασίας της παραγγελίας σας μέσω του ιστοτόπου μας και έως την παράδοση αυτής, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών και την ενημέρωσή σας αναφορικά με αυτήν.
 • Την εν γένει διαχείριση της παραγγελίας σας (παράδοση σε εταιρεία ταχυμεταφορών κλπ).
 • Την κατάλληλη προετοιμασία και την έγκαιρη ικανοποίηση ιδιαίτερων αιτημάτων σας που σχετίζονται με τη παραγγελία σας
 • Την διαχείριση διάφορων αιτημάτων/καταγγελιών/παραπόνων και της τυχόν υπαναχώρησής σας από την σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως.

ii) Στη συμμόρφωση της επιχείρησης με έννομες υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και αποφάσεις οποιωνδήποτε Αρχών (δημόσιων, εποπτικών κ.λπ.) ή Δικαστηρίων.

H επεξεργασία σε αυτήν την περίπτωση γίνεται για την εξυπηρέτηση των ακόλουθων σκοπών:

 • Έκδοση και τήρηση νομικών – φορολογικών εγγράφων (π.χ. αποδείξεων, τιμολογίων κλπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Σύνταξη, έκδοση και τήρηση νομικών εγγράφων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

iii) Στην εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης ή τρίτου.

Πάντοτε η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται κατόπιν στάθμισης των συμφερόντων της επιχείρησής μας με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.

Η επεξεργασία σε αυτήν την περίπτωση γίνεται για την επίτευξη των ακόλουθων  σκοπών :

 • Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας από τη σύμβαση πώλησης αγαθών.
 • Την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της επιχείρησης σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων.
 • Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας ώστε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις απαιτήσεις σας προκειμένου να παραμείνετε απολύτως ικανοποιημένοι.
 • Την αποστολή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Την διενέργεια ερευνών αγοράς και η ανάλυση ερωτηματολογίων και σχολίων των πελατών.
 • Την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας και η δημιουργία στατιστικών δεδομένων βάσει αυτής.
 • Την διαχείριση παραπόνων πελατών.
 • Την ενημέρωση των πελατών και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους μετά την αποχώρησή τους ή την αποστολή και παραλαβή της παραγγελίας.

iv) Στη συγκατάθεσή σας

Κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο μας minipini.gr μας ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεση σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων σας για συγκεκριμένο σκοπό. Ειδικότερα :

 1. των δεδομένων ταυτότητας και επικοινωνίας για την αποστολή ενημερώσεων υπό τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / sms / newsletter / επιστολών, για την ενημέρωσή σας για προγράμματα/ διαγωνισμούς/ προσφορές/ εκπτώσεις/ events ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες της επιχείρησης (π.χ. κουπόνια εκπτώσεων και διαγωνισμούς)..
 2. των δεδομένων της υγείας σας για την παροχή βελτιωμένων παροχών και εξειδικευμένων υπηρεσιών όπου απαιτηθεί (π.χ. γνωστοποίηση αλλεργίας για την αποφυγή αγοράς ακατάλληλου προϊόντος κλπ.)
 3. σε περίπτωση που τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αφορούν άτομα (παιδιά) κάτω των δεκαέξι ετών, απαιτείται η συγκατάθεση ή έγκριση της επεξεργασίας από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εάν η δήλωση του προσώπου ότι ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού είναι ψευδής ή ανακριβής.

Σας καθιστούμε σαφές ότι διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλέστε την συγκατάθεσή για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της. Δεν απαιτείται να αιτιολογήσετε την απόφαση σας και δεν θα υποστείτε οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες ή κυρώσεις εξ αυτής (εκτός από την παύση των ωφελημάτων που ενδεχομένως απέρρεαν από την συγκατάθεσή σας π.χ. παύση εκ μέρους μας αποστολής ενημερωτικού – προωθητικού υλικού). Για το σκοπό αυτό μπορείτε να αποστέλλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : info@minipini.gr.

9.1. Η επιχείρηση θα διατηρήσει (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή έως ότου παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων

9.2. Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα, το χρόνο παραγραφής τυχόν δικαστικώς επιδιώξιμων αξιώσεων και τις ισχύουσες έννομες ή συμβατικές υποχρεώσεις μας.

10.1 Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από την Εταιρεία είναι κατάλληλα, επαρκή και περιορίζονται στις ανάγκες και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ακρίβεια, τη συνεχή επικαιροποίηση και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τον σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως, δε, δια της κρυπτογράφησης, της κωδικοποίησης, την ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του ελέγχου, της παρακολούθησης και της τακτικής καταγραφής όλων των διαδικασιών επεξεργασίας.

10.2 Σε κάθε πάντως περίπτωση δεν πρέπει να παραγνωρίζετε ότι παρ’ όλα τα εύλογα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κανένα πληροφοριακό σύστημα και δίκτυο και καμία μετάδοση μέσω Internet, δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την επιχείρησή μας, η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές.

10.3. Σε περίπτωση  απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων διαθέτουμε μια εξειδικευμένη ομάδα η οποία ακολουθεί μία σαφώς ορισμένη διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο. 

10.4 Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε όσους εργαζομένους, πράκτορες, αναδόχους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.

11.1 Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

i) Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης (άρθρο 15): να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, τα σχετικά σας δικαιώματα, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική Αρχή, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας.

ii) Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16) : να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών των δεδομένων σας ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

iii) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18): να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

iv) Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21) : να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή υπό προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.

v) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη» – άρθρο 17) : να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.

vi) Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20) : να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις από την Εταιρεία  τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

viii) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 παρ. 3)στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται σε αυτήν.

11.2. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

α) Τα υπό iii), iv)  και v) δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή την εκπλήρωση υποχρέωσής της που πηγάζει από το νόμο ή απόφαση δημόσιων Αρχών ή Δικαστηρίων.

β) Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

γ) Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Για οποιαδήποτε σχετικά αιτήματα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο: info@minipini.gr

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.dpa.gr.

11.3. Η επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η επιχείρηση θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών.

11.4. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο, που ζητήσετε την αποστολή της απάντησης ταχυδρομικώς, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με έξοδα αποστολής. Πριν την αποστολή, η επιχείρησή μας θα σας ενημερώσει για το ακριβές κόστος αυτής.

11.5. Η επιχείρηση δύναται να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αίτημα το οποίο είναι προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο.

11.6. Για την ορθή, αποτελεσματική και ασφαλή επεξεργασία του αιτήματός σας, απαιτείται όπως ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του υποβάλλοντος το αίτημα. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση ενδέχεται να σας ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες για την ταυτοποίηση σας καθώς και την αποστολή αποδεικτικών προς τούτο εγγράφων.

11.7. Για την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων σας βάσει των άρθρων 15 – 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, παρατίθενται κατωτέρω υποδείγματα αιτήσεων ανά δικαίωμα. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να μας την αποστείλετε με συστημένη επιστολή στην ως άνω διεύθυνση είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@minipini.gr μετά των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων. Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το σύνολο των πληροφορίων που αναφέρονται ανά αίτηση ώστε το αίτημα να σας να επεξεργασθεί επιτυχώς από την επιχείρησή μας.

18.1. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της «τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ». Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

18.2. Το minipini προστατεύει τα μέλη του από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων SSL. Τα στοιχεία των πελατών δεν γνωστοποιούνται ποτέ σε τρίτους και κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, διαφορετικά το minipini δεν ευθύνεται για την χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα (πχ. #@*) για τη δημιουργία των κωδικών σας. Ως εγγεγραμμένος χρήστης έχετε το δικαίωμα αλλαγής του ονόματος χρήστη και του κωδικού ασφαλείας, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

19. COOKIES

19.1. Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε το minipini.gr να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο το minipini.gr να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

19.2. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

19.3. Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

20.1 Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιείται περιοδικά ώστε σε αυτήν να περιλαμβάνονται οι τρέχουσες πρακτικές απορρήτου μας. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά διαστήματα και κυρίως πριν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντος, ώστε να διασφαλίζετε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

20.2 Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Δήλωσης θα βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση www.minipini.gr. Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην αρχή της παρούσας Δήλωσης.

20.3 Μπορείτε να ελέγξετε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» στην αρχή του κειμένου, για να επιβεβαιώσετε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η Δήλωση Απορρήτου. Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 15/10/2020. Η παρούσα Δήλωση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησης μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.  Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας.