Το minipini.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής εταιρείας «ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (ΑΦΜ: 118939160 Δ.Ο.Υ Ηρακλείου). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών. Σε περίπτωση δε μη αποδοχής έστω και ενός εκ των κατωτέρω όρων, οφείλετε να διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του ιστοτόπου minipini.gr και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών.

1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ

1.1 Η ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση του παρόντος ιστότοπου ανήκει στην Λεβεντάκη Δέσποινα που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Σμυριλίου 51, κατόχου του ΑΦΜ 118939160, ΔΟΥ Ηρακλείου και του αρ. Γ.Ε.ΜΗ 156434827000. Για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται ειδική φόρμα στον ιστότοπο, άλλως ο χρήστης δύναται να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@minipini.gr

2. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2.1 Δια του παρόντος ιστότοπου είναι πιθανόν μέσω ειδικών συνδέσμων (π.χ links, hyperlinks, banners, i-frame κλπ.) οι χρήστες να δύνανται να παραπεμφθούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε αυτούς λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη έκαστου χρήστη στην απόλυτη κρίση του οποίου επαφίεται η χρήση τους. 2.2 Οι διαχειριστές του minipini.gr δεν εγγυώνται τη διαθεσιμότητα τους, ούτε εγκρίνουν ή ευθύνονται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών, τα οποία διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των νομικών ή φυσικών προσώπων

που έχουν την εκμετάλλευση, διαχείριση ή εν γένει είναι κατά το νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία τους. 2.3 Οι διαχειριστές του minipini.gr δεν φέρουν ευθύνη για προβλήματα, βλάβες ή οιασδήποτε φύσης ζημία (υλική ή ηθική) ήθελε προκύψουν από την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση των ιστοτόπων αυτών. 2.4 Οι διαχειριστές του minipini.gr δεν φέρoυν ευθύνη σε καμία περίπτωση για διαφημίσεις τρίτων φυσικών/νομικών προσώπων οι οποίες φιλοξενούνται στον ιστότοπο του και για οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ήθελε προκύψει μεταξύ τους. Αποκλειστικώς υπεύθυνοι γiα το περιεχόμενο, την ακρίβεια, πληρότητα και αλήθεια αυτού είναι τα διαφημιζόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

3.1 Μολονότι οι διαχειριστές του minipini.gr έχουν λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου τους να είναι ασφαλής για το σύστημα των χρηστών, δεν εγγυώνται ότι ο ιστότοπος τους ή ο πάροχος φιλοξενίας αυτού (server) θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό (π.χ ιοί κλπ.) ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπτα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εκ του λόγου τούτου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό. 3.2 Επίσης, οι διαχειριστές του minipini.gr διατηρούν το δικαίωμα να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα ή να τροποποιούν μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών του. 3.3 Για τη χρήση των υπηρεσιών του minipini.gr είναι απαραίτητο ο χρήστης να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ Η/Υ, πρόσβαση στο Διαδίκτυο κλπ). Σε περίπτωση έλλειψής του ή πλημμελούς λειτουργίας του, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο χρήστης αποκλειομένης ρητώς οιασδήποτε ευθύνης των διαχειριστών του minipini.gr

4. TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

4.1 Το minipini.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

4.2 Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις για τις οποίες θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών αυτού, τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί υπ’ όψιν και έχουν γίνει αποδεκτές από το χρήστη. Οι τροποποιήσεις θα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο κάθε φορά τροποποιείται, οι δε λοιποί όροι χρήσης παραμένουν και ισχύουν ως έχουν, αποτελώντας ομού μετά των τροποποιήσεων το ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου.

4.3 Καμία τροποποίηση των ανωτέρω όρων δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως.

5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.

Το minipini.gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Το minipini.gr εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

7.1 Η ιστοσελίδα www.minipini.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

7.2 Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.minipini.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7.3 Συνεπεία των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση (άλλως γνωστόν ως download), πώληση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου minipini.gr από το χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο ως προς τους διαχειριστές του minipini.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συναίνεση τους.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

8.1. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οιασδήποτε φύσης ζημία προκληθεί στους διαχειριστές του minipini.gr ή τον ιστότοπο τους, οφειλομένη σε παράβαση είτε της ισχύουσας νομοθεσίας είτε των παρόντων όρων, υποχρεούμενος να την αποκαταστήσει άμεσα και με κάθε νόμιμο μέσο.

8.2. Ρητά διευκρινίζεται δε ότι, σε περίπτωση που κινηθεί εναντίον των διαχειριστών του minipini.gr οποιασδήποτε μορφής, δικαστική, εξωδικαστική ή διοικητική διαδικασία ή υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν πρόστιμο, αποζημίωση για

οιασδήποτε φύσης ζημία τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή προβούν σε οποιαδήποτε δαπάνη που θα οφείλεται στην παράβαση εκ μέρους του χρήστη της κείμενης νομοθεσίας, ή των παρόντων όρων, ενδεικτικώς και ουχί αποκλειστικώς αναφερομένων αυτών του Ποινικού Κώδικα, των Ειδικών Ποινικών Νόμων, των νόμων περί Τηλεπικοινωνιών, προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διατάξεων/αποφάσεων οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής, τούτος θα οφείλει να αποζημιώσει τους διαχειριστές του minipini.gr και να αποκαταστήσει την όποια ζημία τους, ανεξαρτήτως αν η παράβαση οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του. 8.3. Οι χρήστες των ιστοσελίδων www.minipini.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

8.4 Σε περίπτωση που το minipini.gr λάβει σχετική ειδοποίηση – παράπονο ή διαπιστώσει ή υποπτευθεί ότι χρήστης παραβαίνει τους όρους του παρόντος και ενδέχεται να προκαλεί με τη συμπεριφορά του βλάβη ή ζημία πάσης φύσεως στον ιστότοπο ή σε τρίτα πρόσωπα, δύναται να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση το λογαριασμό του εν λόγω χρήστη και να συνεργαστεί με κάθε αρμόδια Αρχή ώστε να επιβληθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις σε αυτόν.

8.5 Το minipini.gr παρέχει στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό, προσωπικό, αμεταβίβαστο, ανακλητό και περιορισμένο δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης στον ιστότοπο.

8.6 Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήματα του παρόντος ιστότοπου με οποιοδήποτε παράνομο ή αθέμιτο τρόπο (π.χ. hacking), άλλως θα υποστεί τις συνέπειες που ο νόμος ορίζει.

9. AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

9.1. Το minipini.gr δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται: α) σε λανθασμένη επιλογή από τον χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την παραγγελία του και μόνος γνώστης των ατομικών του αναγκών/ιδιαιτεροτήτων/ευαισθησιών (π.χ αλλεργιών κλπ), β) σε πλημμελή ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, γ) σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

9.2 Σε περίπτωση δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η επιχείρηση από πάσης φύσεως ευθύνη και δη αυτής περί της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή/ χρήση προϊόντος.

9.3 Τo minipini.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση έγγραφη ή μη, άμεση ή έμμεση, για την ορθότητα, αλήθεια και ακρίβεια των πληροφοριών των προϊόντων καθώς αυτές παρέχονται από τις κατασκευάστριες εταιρίες ή τις υπεύθυνες για τη διακίνηση τους εταιρίες και εν γένει από τους προμηθευτές τoy και ουχί από τo ίδιo και αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλότητας.

9.4. Σε περίπτωση δε βλάβης του προιόντος μετά τη χρήση του, το minipini.gr δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη και ο καταναλωτής απευθύνεται άμεσα στην κατασκευάστρια / προμηθεύτρια εταιρία, επιδεικνύοντας το σχετικό παραστατικό αγοράς εκ του οποίου προκύπτει ο χρόνος αγοράς του και κάθε συνοδευτικό έγγραφο εγγύησης που συνοδέυει το προϊόν. Ο καταναλωτής δύναται να επικοινωνήσει με την ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ προκειμένου να του παρασχεθεί οποιαδήποτε συνδρομή για την επικοινωνία του με την κατασκευάστρια εταιρεία.

10. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ minipini.gr

10.1 Έγκυρη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως δύναται να συνάψουν μόνο πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ενήλικες και πρόσωπα που δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση).

10.2 Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση πώλησης με το minipini.gr αποδέχονται πλήρως τους παρόντες όρους, αφού έχουν ενημερωθεί κατά το στάδιο εγγραφής τους στον ιστότοπο και τους κατανοούν στο σύνολο τους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα της καταρτιζόμενης σύμβασης.

10.3 Ο χρήστης για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των στοιχείων της σύμβασης πώλησης, ήτοι το προς πώληση προϊόν, την ποσότητα, το τίμημα, τα έξοδα μεταφοράς και τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις ανάλογα με τον επιλεχθέντα τρόπο πληρωμής, τον τρόπο πραγματοποίησης της συναλλαγής, το χρόνο και τόπο παράδοσης αυτού.

10.4 Με την υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος minipini.gr συνάπτεται σύμβαση πωλήσεως προϊόντων εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας και δη από το Π.Δ 131/2003 και το Ν. 2251/1994 (όπως αυτά τροποποιούνται και ισχύουν) και τους όρους του παρόντος.

10.5 Πριν την υποβολή της παραγγελίας, ο χρήστης έχει λάβει γνώση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εγκυρότητα της σύμβασης και δη : 1) Την ταυτότητα, τη γεωγραφική θέση και λοιπά στοιχεία προσδιορισμού της επιχείρησης της ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ που διαχειρίζεται το minipini.gr, 2) Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, 3) Την τελική τιμή («ΣΥΝΟΛΟ») που περιλαμβάνει την τιμή, τον αναλογούντα ΦΠΑ, τα έξοδα μεταφοράς και τυχόν επιπρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με τον επιλεχθέντα τρόπο πληρωμής, 4) Τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης του προϊόντος, 5) Το χρόνο παράδοσης 6) Το δικαίωμα υπαναχώρησης και τυχόν έξοδα που αυτή συνεπάγεται, 7) Την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης των παραγγελθέντων προϊόντων.

10.6 Η πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα minipini.gr παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να βρει τα προϊόντα της αρεσκείας του και να προβεί στην παραγγελία αυτών με τρόπο εύχρηστο, ακολουθώντας τις κάτωθι χρήσιμες οδηγίες:

· Εντοπισμός του προϊόντος που ενδιαφέρει το χρήστη.

· Δίπλα από κάθε προϊόν εμφανίζεται το εικονίδιο «ΚΑΛΑΘΙ». Πατώντας τοεικονί-διο αυτό, το προϊόν προστίθεται αυτόματα στο καλάθι (επάνω δεξιά). Το καλάθι αναγράφει κάθε στιγμή την ποσότητα των επιλεγμένων προϊόντων καθώς και το μερικό σύνολο της παραγγελίας. Ο δυναμικός χαρακτήρας του καλαθιού, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραγγελίας και αφαίρεσης των προϊόντων.

· Συμπλήρωση στοιχείων χρέωσης (πληρωμής) και διεύθυνση αποστολής

· Εν συνεχεία, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο αποστολής μεταξύ των προσφερόμενων επιλογών («Αποστολή με Courier»), καθώς και τη μέθοδο πληρω-μής («Τραπεζική Κατάθεση», «Αντικαταβολή», «Πληρωμή με χρεωστική/ πιστω-τική κάρτα» ή «Πληρωμή με Paypal»)

· Ενημέρωση σχετικά με το κόστος των μεταφορικών εξόδων, των εξόδων αντικατα-βολής που βαρύνουν τον καταναλωτή και το τελικό συνολικό κόστος παραγγελίας και ακολούθως «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΩ-ΜΗΣ» για την υποβολή της.

· Λήψη ενημερωτικού e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας με το σύνολο των στοι-χείων που την αφορούν/ αντίγραφο παραγγελίας.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

11.1 Οι υπηρεσίες του minipini.gr απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και με μόνη τη χρήση του ιστοτόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών του, ο χρήστης εγγυάται ότι πληροί την εν λόγω προϋπόθεση.

11.2 Ωστόσο, λόγω της συχνότατης χρήσης του Διαδικτύου από ανηλίκους και μολονότι οι διαχειριστές του minipini.gr έχουν λάβει τα κατά το δυνατόν προσήκοντα μέτρα για την προστασία τους, εφιστά την προσοχή των γονέων, τους οποίους και προειδοποιεί, παροτρύνει και συμβουλεύει να φροντίζουν ώστε τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δη στον ιστότοπο τους χωρίς την απαιτούμενη καθοδήγηση, επίβλεψη και συγκατάθεση τους, καθώς ενδέχεται να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για αυτά. Εάν παρ’όλα αυτά ανήλικοι εγγραφούν ή επισκεφτούν τον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, οι διαχειριστές του minipini.gr δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης καθώς και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.

13. ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Για οποιαδήποτε διαφορά απορρέουσα εκ της παρούσας σύμβασης χρήσης του ιστοτόπου minipini.gr και από τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως μέσω αυτού, ήθελε προκύψουν αποκλειστικώς αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.